BẢN ĐỒ TUYẾN XE BUÝT SỐ 2A: GANG THÉP - ĐẠI TỪ - YÊN LÃNG

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN