BẢN ĐỒ TUYẾN XE BUÝT SỐ 10: THINH ĐÁN - BA HÀNG - QUÂN CHU

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN